Årsmöte den 18 mars 2018

2018-05-21

 

DVÄRSÄTTS BYALAG

Protokoll Årsmöte

Datum  2018-03-18

Plats  Grönänge

 

§ 1.       Leo Olofsson öppnade mötet och hälsade alla välkommen.

§ 2.       Dagordningen presenterades, en justering av denna gjordes.
             Paragraf 23 där Nils-Åke Hallström presenterade sin verksamhet
             fick inleda mötet, redogörelse för detta tas upp nedan under den
             paragrafen.

             
             För mötet valdes:

§ 3.a.     Leo Olofsson till ordförande.

§ 3.b.     Eva Andersson till sekreterare

§ 3.c.     Lars Andersson och Jörgen Ågran valdes till justeringspersoner och

             rösträknare, samt röstlängd upprättad.

§ 4.        Frågan om kallelse till Årsmötet skett i behörig ordning besvarades

             med JA!

§ 5.a.     Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av

             Årsmötet.  

§ 5.b.     Resultat och balansräkningen för 2017 gicks igenom och godkändes
             av Årsmötet.

§ 6.        Revisorerna godkände skriftligen kassörens arbete.

§ 7.        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 8.        Val av ordförande av en tid av ett år

              - Leo valdes till ordförande   Omval 1 år

§ 9.        Val av styrelse

              - Eva Andersson, sekreterare   Omval 2 år 

              - Bertil Lindström, ledamot   Omval 2 år

              - Kurt-Olov Göransson, ledamot   Omval 2 år

              - Lennart Olsson, ledamot   Omval 2 år

              - Jan Mattsson, ledamot   Nyval 1 år

              - Gun-Britt Westerlund   1 år kvar

              - Björn Pettersson, ledamot   1 år kvar

              - Lars-Göran Karlsson, ledamot   1 år kvar

              - Sara Berggren, suppleant   Nyval 1 år (fyllnadsval)

              - Johanna Lönn suppleant   Nyval 2 år

§ 10.      Val av Grönängesektionen

              -  Barbro Larsén    Omval 2 år

              -  Bertil Lindström    Omval 2 år

              -  David Lagergren    Omval 2 år

              -  Kurt-Olov Göransson Sammankallande  1 år kvar

              -  Gun-Britt Westerlund   1 år kvar

              -  Björn Pettersson    1 år kvar

              -  Anders Hedin    1 år kvar

              -  Torbjörn Melander   1 år kvar

              -  Krishna Olausson   1 år kvar

              -  Fredrik Dahlberg    Nyval 1 år (fyllnadsval)

              -  Mikael Dahlberg    Nyval 1 år (fyllnadsval)

 
  § 11.     Val av Fritidssektionen

               - Jan Mattsson, sammankallande   Omval 2 år

               - Kurt-Olov Göransson    Omval 2 år

               - Anders Hedin     Omval 2 år

               - Andreas Nyqvist    1 år kvar

               - Torbjörn Melander   1 år kvar

               - Bengt-Olov Larsson   1 år kvar

               - Vakant

 § 12.     Val av Nöjessektionen

               - Björn Pettersson, sammankallande  Omval 2 år

               - Kent Silver    Omval 2 år

               - David Norman    Omval 2 år

               - Gunnel Persson    1 år kvar

               - Mikael Westin    1 år kvar

               - Ingrid Törngren    1 år kvar

               - Marlén Röst    Nyval 2 år

               - Johanna Lönn    Nyval 2 år

               - Vakant

               - Vakant   

§ 13.      Val av hemsides ansvarig

              -  Lennart Olsson    1 år kvar 

§ 14.      Val av ungdomsrepresentanter

             -  Emma Arvidsson    Omval 1 år

             -  Klara Lundström    Omval 1 år

§ 15.      Val av revisorer

              - Jörgen Ågran    Omval 1 år

              - Jennie Kingstad    Omval 1 år

              -  Katarina Uddegård, revisorsuppleant  Omval 1 år

§ 16.      Val av valberedning

              -  Örjan Norrman, sammankallande  Omval 1 år

              -  Vakant

               - Vakant

§ 17.      Medlemsavgift

             Medlemsavgiften fastställdes för år 2019 till 100 kronor.

§ 18.     Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

            Inga motioner har inkommit

§ 19.     Behandling av styrelsen till Årsmötet hänskjutna ärenden

            Inga ärende

§ 20.     Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

            Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 presenterades,

            därefter godkände Årsmötet verksamhetsplanen.

 

§ 21.      Fastställande av budget för 2018

             Årsmötet godkände budgeten för 2018 efter genomgång av
             kassören.

§ 22.      Övriga frågor och information

             * Bengt-Ove Palmgren informerade om den kommande
                renoveringen av dansbanans grundsättning. Dåliga
                markförhållanden gör att dansbanan inte ”står stilla”
                utan måste varje vår riktas och rätas upp. Nu ska detta
                problem lösas permanent genom att en ny grundsättning
                byggs. För att kunna finansiera detta har ansökan om
                projektstöd från Länsstyrelsen sökts och beviljats,
                kommunen har gett löfte om med finansiering. Tanken
                är att detta ska påbörjas direkt efter sista PRO dansen
                den 22 augusti 2018

                Dock måste en del markfrågor redas ut först och det pågår
                förhandlingar med berörda markägare.

                Spindlarna i projektet är Bengt-Ove Palmgren som håller
                i den byråkratiska biten och Lasse Karlsson som tillsammans
                med byggföretaget håller i den tekniska biten

 

            * En av mötesdeltagarna undrade hur det är med grannsamverkan,
               varför det inte är igångkört i hennes område. Svaret är att det
               inte har funnits någon som har anmält sig som ombud där.

               Nu är det löst genom att hon tog på sig den uppgiften.

§ 23.      Inbjuden gäst till Årsmötet

             Till årets årsmöte var Nils-Åke Hallstöm inbjuden för att berätta
             om sina verksamheter där även golfbanan i Dvärsätt ingår.
             Golfbanan kommer i sommar att utökas från 13 till 14 hål.

             Han är ägare och vd för företaget Hallströms verkstäder som
             är ett mycket expansivt företag och som har sitt ursprungssäte 
             i Nälden.

             Han har lång erfarenhet av arbete i byalag och idrottsföreningar
             och har varit aktiv i ca 25 år i stiftelsen för ishallen/sporthallen
             i Nälden. Han menar att för att få människor att engagera sig
             i föreningar/ byalag så är det bra att ha projekt att jobba med.

             Samarbetet med byalaget fungerar mycket bra och han är positiv
             till att Dvärsätts byalag nyttjar golfområdet för skidspåret
             vintertid. 

 

§ 24.      Avslutning

             Fikat bestod av kaffe/the ”stut” och kaka denna kväll.

 

Efter årsmötets slut informerade Mimmi Finnstedt om ett integrationsprojekt som heter ”Vänner utan gränser” Ett projekt där nyanlända och svenskar kan lära känna varandra.

Information och blanketter för intresseanmälan finns på Krokoms kommuns hemsida:

www.krokom.se/vannerutangranser.

 

Ordförande:                                           Sekreterare:

 

 

 Leo Olofsson                                         Eva Andersson

 

 

 

 Justeras:

 

 

 Lars Anderson                                   Jörgen Ågran