Årsmöte den 21 februari 2017

2017-04-04

DVÄRSÄTTS BYALAG

Protokoll Årsmöte

Datum                                2017-02-21

Plats                                   Grönänge

 

§  1.      

Leo Olofsson öppnade mötet och hälsade alla välkommen.

§  2.        

Dagordningen presenterades och godkändes.

 

                För mötet valdes:

§  3.a.    

Leo Olofsson till ordförande.

§  3.b.    

Eva Andersson till sekreterare

§  3.c.    

Barbro Larsén och Örjan Norrman valdes till justeringspersoner och rösträknare, 

samt röstlängd upprättad.

§  4.        

Frågan om kallelse till Årsmötet skett i behörig ordning besvarades med JA

§  5.a.    

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av Årsmötet. 

§  5.b.    

Resultat och balansräkningen för 2016 gicks igenom och godkändes av Årsmötet.

§  6.       

Revisorerna godkände skriftligen kassörens arbete.

§  7.       

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§  8.        Val av ordförande av en tid av ett år

Leo valdes till ordförande                                                   Omval 1 år

§  9.        Val av styrelse

Eva Andersson, sekreterare                                                1 år kvar            

Bertil Lindström, ledamot                                                   1 år kvar

Kurt-Olov Göransson, ledamot                                            1 år kvar

Lennart Olsson, ledamot                                                    1 år kvar

Henrik Hvilvald ledamot                                                     1 år kvar

Gun-Britt Westerlund                                                         Omval 2 år

Björn Pettersson, ledamot                                                  Omval 2 år

Lars Karlsson, ledamot                                                       Omval 2 år

Jan Mattsson, suppleant                                                     Omval 2 år

Lars-Olov Bergström, suppleant                                           1 år Kvar

§ 10.      Val av Grönängesektionen

Barbro Larsén                                                                    1 år kvar

Bertil Lindström                                                                  1 år kvar

David Lagergren                                                                 1 år kvar

Kurt-Olov Göransson Sammankallande                                  Omval 2 år

Gun-Britt Westerlund                                                          Omval 2 år

Björn Pettersson                                                                 Omval 2 år

Anders Hedin                                                                     Omval 2 år

Torbjörn Melander                                                              Omval 2 år

Krishna Olausson                                                                Omval 2 år

Vakant

Vakant

§ 11.     Val av Fritidssektionen

Jan Mattsson, sammankallande                                             1 år kvar

Kurt-Olov Göransson                                                            1 år kvar

Anders Hedin                                                                      1 år kvar

Bertil Erikson                                                                      1 år kvar

Andreas Nyqvist                                                                  Omval 2 år

Torbjörn Melander                                                               Omval 2 år

Bengt-Olov Larsson                                                             Omval 2 år

 

§ 12.     Val av Nöjessektionen

Björn Pettersson, sammankallande                                        1 år kvar

Kent Silver                                                                          1 år kvar

David Norman                                                                     1 år kvar

Gunnel Persson                                                                   Omval 2 år

Mikael Westin                                                                      Omval 2 år

Ingrid Törngren                                                                   Nyval 2 år

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

                                                                             

§ 13.     Val av hemsides ansvarig

Lennart Olsson                                                                    Nyval 2 år

 

§ 14.     Val av ungdomsrepresentanter

Emma Arvidsson                                                                 Omval 1 år

Klara Lundström                                                                 Omval 1 år

§ 15.     Val av revisorer

Jörgen Ågran                                                                     Omval 1 år

Jennie Kingstad                                                                  Nyval 1 år

Katarina Uddegård, revisorsuppleant                                    Omval 1 år

§ 16.     Val av valberedning

Örjan Norrman, sammankallande                                         Omval 1 år

Vakant

Vakant

§ 17.      Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes för år 2018 till 100 kronor.

§ 18.      Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit

§ 19.      Behandling av styrelsen till Årsmötet hänskjutna ärenden

Inga ärenden

§ 20.      Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 presenterades, därefter

godkände Årsmötet verksamhetsplanen.

§ 21.      Fastställande av budget för 2017

Årsmötet godkände budgeten för 2017 efter genomgång av ordförande.

§ 22.      Övriga frågor

Leo gav en kort information angående Hägragårdens situation. Hägragården

befinner sig i ett tufft läge med dålig ekonomi och har svårt att få folk att

ställa upp och arbeta ideellt vilket innebär att om inget radikalt snart görs

så stängs Hägragården. Något måste därför göras och på deras årsmöte

som flertalet av Grönängens styrelsemedlemmar besökte tillsattes en

arbetsgrupp med Bengt-Ove Palmgren som sammankallande. Det ska 

utredas om det kan bli aktuellt med någon form av samarbete/samverkan, 

eller om det kan finns andra samarbetskonstruktioner. Det finns många 

juridiska frågor som måste redas ut innan några beslut kan tas.

 

Barbro Larsén uppmärksammade att en viktig verksamhet som gjorts under 

året, nämligen arbetet i en tillfällig arbetsgrupp för ensamkommande

flyktingbarn hade glömts bort i verksamhetsberättelsen. Mötet godkände att

den får läggas till efterhand.

 

Örjan Norrman undrade vad det blev av Grannsamverkansprojektet som

påbörjats. Svaret är helt enkelt att den ligger vilande på grund av resursbrist

hos polisen.

 

Vanja undrade om det blir utbildning på den hjärtstartare som är uppsatt hos

Handlarn, det kommer det att bli men oklart när. Någon berättade att den är

självinstruerande och därmed väldigt lätt att använda, ”den talar”.

 

En av deltagarna tog upp frågan angående om vem som sköter gräsytorna i

Dvärsätt med omnejd. Det ansvaret ligger på Dvärsätts Samfällighetsförening

och Örjan Norrman tar frågan vidare dit.

               

 

§ 23.     Kommundirektör Jonas Törngren 

Till årets årsmöte var Krokoms kommuns nya kommundirektör Jonas Törngren 

inbjuden för att presentera sig och svara på eventuella frågor. Han pratade 

mycket om kommunens utmaningar de kommande åren och om hur 

skattekronorna ska räcka till för att täcka alla behov. Krokoms kommun är en

stor kommun till ytan med många små orter i glesbygd men också växande

tätorter. Kraven på service från medborgarna ökar. För att möta utmaningarna

de kommande åren både finansiellt och kvalitativt krävs systematiskt kvalitets

och förbättringsarbete. Om inget görs så kommer underskottet i kommunen

att vara mycket stort år 2030, därför behöver vi alla hjälpas åt så att

underskottet inte blir onödigt stort. Vår kommun är glädjande nog den

barntätaste kommunen norr om Knivsta men det innebär också stora kostnader

för kommunen. Krokoms kommun är en rik föreningskommun och runt om i

hela kommunen är många innevånare engagerade i olika föreningar, kommunen

stöder föreningslivet med bidrag till samlingslokaler och lokalt aktivitetsstöd.

Kommunen vill också skapa förutsättningar för god hälsa och trygghet för

seniorerna vilket ger fördelar för både den enskilde och kommunen. Det

finns en välvilja från kommunens sida att till föreningar och organisationer

bistå med hjälp till detta.

 

På Örjans fråga om vad som behöver göras på Hägragården för att den ska

vara attraktiv för kommunen att hyra vid olika möten/utbildningar etc. så

svarade Jonas Törngren att det behövs bl.a bra kommunikationsmedel/

teknisk utrustning. ( Idag finns fiberanslutning i både Hägragården och i

serveringen på Grönänge.)

               

Angående frågan om alla höga kostnader för olika tillstånd för att ordna

fester eller andra sammankomster där mat och dryck ska förekomma så

kommer kommunen att se över detta.

 

Stort tack till Jonas Törngren! Som tack för att han gästade oss denna kväll

överlämnade Leo boken om Dvärsätt som Vanja Eriksson skrivet, han bad

även henne att få den signerad.

 

§ 24.      Avslutning

Fikat bestod av kaffe/the bullar och kaka denna kväll.

              

Ordförande:                                                    Sekreterare 

 

                                          

Leo Olofsson                                                   Eva Andersson

 

Justeras:

                                                                                                                                  

         

Barbro Larsén                                                 Örjan Norrman