Aktuellt

Årsmöte den 18 mars 2018

 

DVÄRSÄTTS BYALAG

Protokoll Årsmöte

Datum  2018-03-18

Plats  Grönänge

 

§ 1.       Leo Olofsson öppnade mötet och hälsade alla välkommen.

§ 2.       Dagordningen presenterades, en justering av denna gjordes.
             Paragraf 23 där Nils-Åke Hallström presenterade sin verksamhet
             fick inleda mötet, redogörelse för detta tas upp nedan under den
             paragrafen.

             
             För mötet valdes:

§ 3.a.     Leo Olofsson till ordförande.

§ 3.b.     Eva Andersson till sekreterare

§ 3.c.     Lars Andersson och Jörgen Ågran valdes till justeringspersoner och

             rösträknare, samt röstlängd upprättad.

§ 4.        Frågan om kallelse till Årsmötet skett i behörig ordning besvarades

             med JA!

§ 5.a.     Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av

             Årsmötet.  

§ 5.b.     Resultat och balansräkningen för 2017 gicks igenom och godkändes
             av Årsmötet.

§ 6.        Revisorerna godkände skriftligen kassörens arbete.

§ 7.        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 8.        Val av ordförande av en tid av ett år

              - Leo valdes till ordförande   Omval 1 år

§ 9.        Val av styrelse

              - Eva Andersson, sekreterare   Omval 2 år 

              - Bertil Lindström, ledamot   Omval 2 år

              - Kurt-Olov Göransson, ledamot   Omval 2 år

              - Lennart Olsson, ledamot   Omval 2 år

              - Jan Mattsson, ledamot   Nyval 1 år

              - Gun-Britt Westerlund   1 år kvar

              - Björn Pettersson, ledamot   1 år kvar

              - Lars-Göran Karlsson, ledamot   1 år kvar

              - Sara Berggren, suppleant   Nyval 1 år (fyllnadsval)

              - Johanna Lönn suppleant   Nyval 2 år

§ 10.      Val av Grönängesektionen

              -  Barbro Larsén    Omval 2 år

              -  Bertil Lindström    Omval 2 år

              -  David Lagergren    Omval 2 år

              -  Kurt-Olov Göransson Sammankallande  1 år kvar

              -  Gun-Britt Westerlund   1 år kvar

              -  Björn Pettersson    1 år kvar

              -  Anders Hedin    1 år kvar

              -  Torbjörn Melander   1 år kvar

              -  Krishna Olausson   1 år kvar

              -  Fredrik Dahlberg    Nyval 1 år (fyllnadsval)

              -  Mikael Dahlberg    Nyval 1 år (fyllnadsval)

 
  § 11.     Val av Fritidssektionen

               - Jan Mattsson, sammankallande   Omval 2 år

               - Kurt-Olov Göransson    Omval 2 år

               - Anders Hedin     Omval 2 år

               - Andreas Nyqvist    1 år kvar

               - Torbjörn Melander   1 år kvar

               - Bengt-Olov Larsson   1 år kvar

               - Vakant

 § 12.     Val av Nöjessektionen

               - Björn Pettersson, sammankallande  Omval 2 år

               - Kent Silver    Omval 2 år

               - David Norman    Omval 2 år

               - Gunnel Persson    1 år kvar

               - Mikael Westin    1 år kvar

               - Ingrid Törngren    1 år kvar

               - Marlén Röst    Nyval 2 år

               - Johanna Lönn    Nyval 2 år

               - Vakant

               - Vakant   

§ 13.      Val av hemsides ansvarig

              -  Lennart Olsson    1 år kvar 

§ 14.      Val av ungdomsrepresentanter

             -  Emma Arvidsson    Omval 1 år

             -  Klara Lundström    Omval 1 år

§ 15.      Val av revisorer

              - Jörgen Ågran    Omval 1 år

              - Jennie Kingstad    Omval 1 år

              -  Katarina Uddegård, revisorsuppleant  Omval 1 år

§ 16.      Val av valberedning

              -  Örjan Norrman, sammankallande  Omval 1 år

              -  Vakant

               - Vakant

§ 17.      Medlemsavgift

             Medlemsavgiften fastställdes för år 2019 till 100 kronor.

§ 18.     Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

            Inga motioner har inkommit

§ 19.     Behandling av styrelsen till Årsmötet hänskjutna ärenden

            Inga ärende

§ 20.     Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

            Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 presenterades,

            därefter godkände Årsmötet verksamhetsplanen.

 

§ 21.      Fastställande av budget för 2018

             Årsmötet godkände budgeten för 2018 efter genomgång av
             kassören.

§ 22.      Övriga frågor och information

             * Bengt-Ove Palmgren informerade om den kommande
                renoveringen av dansbanans grundsättning. Dåliga
                markförhållanden gör att dansbanan inte ”står stilla”
                utan måste varje vår riktas och rätas upp. Nu ska detta
                problem lösas permanent genom att en ny grundsättning
                byggs. För att kunna finansiera detta har ansökan om
                projektstöd från Länsstyrelsen sökts och beviljats,
                kommunen har gett löfte om med finansiering. Tanken
                är att detta ska påbörjas direkt efter sista PRO dansen
                den 22 augusti 2018

                Dock måste en del markfrågor redas ut först och det pågår
                förhandlingar med berörda markägare.

                Spindlarna i projektet är Bengt-Ove Palmgren som håller
                i den byråkratiska biten och Lasse Karlsson som tillsammans
                med byggföretaget håller i den tekniska biten

 

            * En av mötesdeltagarna undrade hur det är med grannsamverkan,
               varför det inte är igångkört i hennes område. Svaret är att det
               inte har funnits någon som har anmält sig som ombud där.

               Nu är det löst genom att hon tog på sig den uppgiften.

§ 23.      Inbjuden gäst till Årsmötet

             Till årets årsmöte var Nils-Åke Hallstöm inbjuden för att berätta
             om sina verksamheter där även golfbanan i Dvärsätt ingår.
             Golfbanan kommer i sommar att utökas från 13 till 14 hål.

             Han är ägare och vd för företaget Hallströms verkstäder som
             är ett mycket expansivt företag och som har sitt ursprungssäte 
             i Nälden.

             Han har lång erfarenhet av arbete i byalag och idrottsföreningar
             och har varit aktiv i ca 25 år i stiftelsen för ishallen/sporthallen
             i Nälden. Han menar att för att få människor att engagera sig
             i föreningar/ byalag så är det bra att ha projekt att jobba med.

             Samarbetet med byalaget fungerar mycket bra och han är positiv
             till att Dvärsätts byalag nyttjar golfområdet för skidspåret
             vintertid. 

 

§ 24.      Avslutning

             Fikat bestod av kaffe/the ”stut” och kaka denna kväll.

 

Efter årsmötets slut informerade Mimmi Finnstedt om ett integrationsprojekt som heter ”Vänner utan gränser” Ett projekt där nyanlända och svenskar kan lära känna varandra.

Information och blanketter för intresseanmälan finns på Krokoms kommuns hemsida:

www.krokom.se/vannerutangranser.

 

Ordförande:                                           Sekreterare:

 

 

 Leo Olofsson                                         Eva Andersson

 

 

 

 Justeras:

 

 

 Lars Anderson                                   Jörgen Ågran

2018-01-30 Sammandrag av styrelseprotokoll

PROTOKOLL  Nr 7   2018

Dvärsätts Byalag

 

Datum:                                           2018-01-30

 

Plats:                                               Grönänge

                                                         

Närvarande:Leo Olofsson, Björn Pettersson, Bertil Lindström, Kurt-Olov Göransson, Gun-Britt Westerlund och Eva Andersson

 

De punkter som avhandlades var i korthet nedanstående.

 

1          Genomgång av föregående protokoll

Grannsamverkan: Skyltar uppsatta men fortfarande saknas några områdesansvariga.

Brandskadan på vindskyddet vid Avaviken är åtgärdat.

 

Efter genomgång av dessa punkter godkändes protokollet.

 

2        Kassörens rapport

Kassörens preliminärresultat för 2017 anses vara gott.

 

3        Ekonomiska frågor

Genomgång av en kalkyl gällande renovering av dansbanan.

Genomgång av kostnaderna runt renoveringen av bagarstugan i Hägra.

 

4        Grönängesektionen

Bredbandsrouterns placering och strömförsörjning till denna samt diverse frågor rörande upprustningen av dansbanan behandlades under denna punkt.

 

5        Fritidssektionen

I denna snörika och sagolika vinter så kan Dvärsätts Byalag erbjuda härlig pulkåkning i Örnhögens lilla backe, en fin isbana och ett fantastisk fint skidspår som oftast är nypreparerat varje dag och då redan på förmiddagen.

Utifrån byalagets önskan om bidrag till underhåll för skidspåret har överraskande många swishat ett frivilligt bidrag, vilket vi är mycket tacksamma för, då det underlättar skötseln av spåret.

Ett förlängt avgasrör är inköpt och monterat på skotern för att minska avgaserna för den som kör.

 

6        Vad händer med dansbanan

En projekt/arbetsgrupp för renoveringen av dansbanan har tillsats och består av Bengt-Owe Palmgren projektledare, Lasse Karlsson projektansvarig, samt David Lagergren, Anders Hedin och Kurt-Olov Göransson.

 

7        Samarbete med Hägragården

Samarbetet mellan de båda föreningarna är i sin linda och arbetet fortgår.

Det finns en tendens till ökade aktiviteter och uthyrning på Hägra efter det påbörjade samarbetet.

Kommunen har bl.a hyrt Hägras lokal för en verksamhetskonferens vilket vi får se som ett led i vårt samarbete för att öka hyresfrekvensen på lokalerna.

Plan och fastighetskontoret, i Krokoms kommunen kommer att hyra serveringen på Grönänge, troligtvis den 27 febr. för att presentera ”fördjupad översiktsplan” för Dvärsätts området den som har arbetsnamnet Älvområdet Krokom. Denna kväll är avsedd för allmänheten och byalaget ordnar fika. (I Älvområdet ingår Ösabacken, Sandnäset, Dvärsätt, Hägra/Fannbyn, Hissmofors, Krokom och Aspås). 

 

 

8        Årsmöte

Årsmötet blir den 18 mars

2017-10-10 Sammandrag av gemensamt styrelseprotokoll med Hägragården

PROTOKOLL Nr 2   2017

Gemensamt styrelsemöte, Dvärsätts Byalag - Hägra bygdegårdsförening.

Datum: 2017-10-10

Plats: Serveringen Grönänge

Närvarande: Lennart Rehnsbo, Leo Olofsson, Marie Hallström, Lennart Olsson, Bertil Lindström, Kurt-Olov Göransson, Björn Pettersson, Lars Karlsson, Gunnel Vejdeland, Gittan Olsson Gun-Britt Westerlund och Eva Andersson

 

1. Leo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Till ordförande valdes Leo

3. Till sekreterare valdes Eva

4. Till justeringsmän valdes Marie från Hägra Bygdegård och Kurt-Olov från Dvärsätts Byalag.

 

5. Vid föregående gemensamma styrelsemöte togs beslutet att påbörja ett samarbete mellan de båda föreningarna och vissa av de punkter som då uppkom och noterades i det protokollet gicks igenom och diskuterades under detta möte.

 

Gemensam arbetsgrupp:

Arbete pågår med att skapa en grupp som ansvarar för diverse festarrangemang.

 

v Offert till Krokoms kommun:

Det finns önskemål från båda föreningarna att få Krokoms kommun som hyresgäst vid deras olika sammankomster/möten/kurser. Offert kommer därför att lämnas till kommunen inom kort.

 

v Bokningar:

v På föregående möte bestämdes att föreningarna skall fortsätta att ansvara för bokningar var för sig men viktigt att man hänvisar till varandra vid behov.

 

Fastighetsunderhåll Hägra:

Björn och Jan Nykvist ska göra en lista på vad som behöver åtgärdas både kortsiktigt och långsiktigt.

 

Teknisk utrustning:

Bredbandsuppkopplingen funkar inte fullt ut på Hägra, Leo fixar detta.

Fråga vid uthyrning, i fall hyresgästen vill ha åtkomst till internet.

På Hägra är ljudanläggning inskaffad och på plats, projektorduk uppsatt, dock är projektorn inte på plats ännu.

 

v Struktur och rutiner:

Gruppen med Marie, Lennart R, Lennart O och Leo kommer att träffas och diskutera angående struktur och rutiner kring sociala medier.

 

v Respektive medlemsförteckningar delges mellan föreningarna.

v Vi ska i möjligaste mån försöka samordna och göra gemensamma utskick till hushållen.

 

6. Det skuldebrev som upprättats mellan Dvärsätts byalag och Hägra bygdegårdsförening ska omformuleras på vissa punkter.

 

7. Luciapub

Björn med sina medhjälpare ska kolla om det är möjligt att anordna en luciapub även i år.

  

Nästa gemensamma styrelsemöte

söndag 26 november kl 18:00

 

Sammandrag av styrelseprotokoll 2017-09-12

Närvarande: Leo O, Björn P, Bertil L, Kurt-Olov G, Lennart O, Gun-Britt W och Eva A.

Ekonomi
Gun-Britt redogjorde för byalagets ekonomi.

Samarbetet med Hägragården
Byalaget fortsätter att stötta Hägragården med diverse underhåll, reparationer och införskaffande av nödvändig konferensutrustning.

Sektionsrapporter
Nöjes: Rapporterades från träffen mellan Byalaget och Hägragårdens sektioner den 1/9.

Grönänge: Inget rapporterades.

Fritid: Det är dags för vinterförberedelser för de olika anläggningarna såsom isbana, skidspår, skidlift.

Grönänge dansbana
Länsstyrelsen har beviljat ansökan om projektstöd för upprustning av grundfundamentet som dansbanan står på. Kommunen har gett löfte om medfinansiering. Slutdatum för detta projekt är 31 maj 2019. Projektledare för detta skall utses.

Bild och ljudanläggning Grönänge
Grönänge behöver införskaffa erforderlig utrustning för ljud och bild för att kunna möta hyresgästernas behov. Bredband är indraget och klart att tas i bruk. Viss kabeldragning återstår som skall åtgärdas omgående.

Bagarstugor Hägra och Grönänge
Renoveringen av ugnen i Hägra är klar och kommer förhoppningsvis att kunna tas i bruk under december månad.
Förslag till urhyrningsrutiner har tagits fram.

Grannsamverkan
Skyltar kommer att sättas upp inom kort.

Genomgång av mötesprotokollet från det första gemensamma mötet mellan Hägra och Byalaget
Aktivitetslistan genomgicks. Vissa punkter är genomförda, vissa har inte hunnits med.
Offerter kommer att sändas till Krokoms kommun för erbjudande om att hyra Hägragården för möten och utbildningsdagar. Samma gäller för Grönänge.

Övrigt
På morgonen den 28/8 upptäckte en person att det brann i vindskyddet vid Avaviken. Efter rådigt ingripande och med hjälp av ytterligare en person lyckades de släcka branden innan det totalförstördes. Ärendet är polisanmält. Lennart lägger ut bilder på facebook.

 

Sammandrag av styrelseprotokoll 2017-08-22

Närvarande: Leo O, Björn P, Bertil L, Lennart O,Gun-Britt W och Kurt-Olov G.

Ekonomi
Gun-Britt redogjorde för ekonomin, som är god,

Sektionsrapporter
Anders H har fixat en gräsklippare till Grönänge. Ett litet förråd till denna är byggd.
På gång: Ridbanan, underhåll broar mm på skidspåret kommer att påbörjas under hösten, parkeringsplats skidbacken utreds.

Samarbete Hägragården
Byalaget fortsätter stötta Hägragården med diverse upprustningar.
Bagarstugan i Hägra har fått en rejäl ansiktslyftning under sommaren. Priser och nyttjandetider utreds.

Grannsamverkan
Handlingar insänt tll Polisen. Skyltar väntas komma. 

Övrigt
Nyttjandetider dansbanan Grönänge utreds.
Lilian P stöttar Lennart O med hemsidan tillsvidare. De skall träffas för en genomgång av handhavandet.
Björn P startar vattengymnastik på Krokoms Badhus torsdagar mellan 15-16, med start den 14 sept.
Byalagets försäkringar utreds.
Rutiner för PRO-danserna inför nästa år utarbetas.

Årsmöte den 21 februari 2017

DVÄRSÄTTS BYALAG

Protokoll Årsmöte

Datum                                2017-02-21

Plats                                   Grönänge

 

§  1.      

Leo Olofsson öppnade mötet och hälsade alla välkommen.

§  2.        

Dagordningen presenterades och godkändes.

 

                För mötet valdes:

§  3.a.    

Leo Olofsson till ordförande.

§  3.b.    

Eva Andersson till sekreterare

§  3.c.    

Barbro Larsén och Örjan Norrman valdes till justeringspersoner och rösträknare, 

samt röstlängd upprättad.

§  4.        

Frågan om kallelse till Årsmötet skett i behörig ordning besvarades med JA

§  5.a.    

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av Årsmötet. 

§  5.b.    

Resultat och balansräkningen för 2016 gicks igenom och godkändes av Årsmötet.

§  6.       

Revisorerna godkände skriftligen kassörens arbete.

§  7.       

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§  8.        Val av ordförande av en tid av ett år

Leo valdes till ordförande                                                   Omval 1 år

§  9.        Val av styrelse

Eva Andersson, sekreterare                                                1 år kvar            

Bertil Lindström, ledamot                                                   1 år kvar

Kurt-Olov Göransson, ledamot                                            1 år kvar

Lennart Olsson, ledamot                                                    1 år kvar

Henrik Hvilvald ledamot                                                     1 år kvar

Gun-Britt Westerlund                                                         Omval 2 år

Björn Pettersson, ledamot                                                  Omval 2 år

Lars Karlsson, ledamot                                                       Omval 2 år

Jan Mattsson, suppleant                                                     Omval 2 år

Lars-Olov Bergström, suppleant                                           1 år Kvar

§ 10.      Val av Grönängesektionen

Barbro Larsén                                                                    1 år kvar

Bertil Lindström                                                                  1 år kvar

David Lagergren                                                                 1 år kvar

Kurt-Olov Göransson Sammankallande                                  Omval 2 år

Gun-Britt Westerlund                                                          Omval 2 år

Björn Pettersson                                                                 Omval 2 år

Anders Hedin                                                                     Omval 2 år

Torbjörn Melander                                                              Omval 2 år

Krishna Olausson                                                                Omval 2 år

Vakant

Vakant

§ 11.     Val av Fritidssektionen

Jan Mattsson, sammankallande                                             1 år kvar

Kurt-Olov Göransson                                                            1 år kvar

Anders Hedin                                                                      1 år kvar

Bertil Erikson                                                                      1 år kvar

Andreas Nyqvist                                                                  Omval 2 år

Torbjörn Melander                                                               Omval 2 år

Bengt-Olov Larsson                                                             Omval 2 år

 

§ 12.     Val av Nöjessektionen

Björn Pettersson, sammankallande                                        1 år kvar

Kent Silver                                                                          1 år kvar

David Norman                                                                     1 år kvar

Gunnel Persson                                                                   Omval 2 år

Mikael Westin                                                                      Omval 2 år

Ingrid Törngren                                                                   Nyval 2 år

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

                                                                             

§ 13.     Val av hemsides ansvarig

Lennart Olsson                                                                    Nyval 2 år

 

§ 14.     Val av ungdomsrepresentanter

Emma Arvidsson                                                                 Omval 1 år

Klara Lundström                                                                 Omval 1 år

§ 15.     Val av revisorer

Jörgen Ågran                                                                     Omval 1 år

Jennie Kingstad                                                                  Nyval 1 år

Katarina Uddegård, revisorsuppleant                                    Omval 1 år

§ 16.     Val av valberedning

Örjan Norrman, sammankallande                                         Omval 1 år

Vakant

Vakant

§ 17.      Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes för år 2018 till 100 kronor.

§ 18.      Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit

§ 19.      Behandling av styrelsen till Årsmötet hänskjutna ärenden

Inga ärenden

§ 20.      Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 presenterades, därefter

godkände Årsmötet verksamhetsplanen.

§ 21.      Fastställande av budget för 2017

Årsmötet godkände budgeten för 2017 efter genomgång av ordförande.

§ 22.      Övriga frågor

Leo gav en kort information angående Hägragårdens situation. Hägragården

befinner sig i ett tufft läge med dålig ekonomi och har svårt att få folk att

ställa upp och arbeta ideellt vilket innebär att om inget radikalt snart görs

så stängs Hägragården. Något måste därför göras och på deras årsmöte

som flertalet av Grönängens styrelsemedlemmar besökte tillsattes en

arbetsgrupp med Bengt-Ove Palmgren som sammankallande. Det ska 

utredas om det kan bli aktuellt med någon form av samarbete/samverkan, 

eller om det kan finns andra samarbetskonstruktioner. Det finns många 

juridiska frågor som måste redas ut innan några beslut kan tas.

 

Barbro Larsén uppmärksammade att en viktig verksamhet som gjorts under 

året, nämligen arbetet i en tillfällig arbetsgrupp för ensamkommande

flyktingbarn hade glömts bort i verksamhetsberättelsen. Mötet godkände att

den får läggas till efterhand.

 

Örjan Norrman undrade vad det blev av Grannsamverkansprojektet som

påbörjats. Svaret är helt enkelt att den ligger vilande på grund av resursbrist

hos polisen.

 

Vanja undrade om det blir utbildning på den hjärtstartare som är uppsatt hos

Handlarn, det kommer det att bli men oklart när. Någon berättade att den är

självinstruerande och därmed väldigt lätt att använda, ”den talar”.

 

En av deltagarna tog upp frågan angående om vem som sköter gräsytorna i

Dvärsätt med omnejd. Det ansvaret ligger på Dvärsätts Samfällighetsförening

och Örjan Norrman tar frågan vidare dit.

               

 

§ 23.     Kommundirektör Jonas Törngren 

Till årets årsmöte var Krokoms kommuns nya kommundirektör Jonas Törngren 

inbjuden för att presentera sig och svara på eventuella frågor. Han pratade 

mycket om kommunens utmaningar de kommande åren och om hur 

skattekronorna ska räcka till för att täcka alla behov. Krokoms kommun är en

stor kommun till ytan med många små orter i glesbygd men också växande

tätorter. Kraven på service från medborgarna ökar. För att möta utmaningarna

de kommande åren både finansiellt och kvalitativt krävs systematiskt kvalitets

och förbättringsarbete. Om inget görs så kommer underskottet i kommunen

att vara mycket stort år 2030, därför behöver vi alla hjälpas åt så att

underskottet inte blir onödigt stort. Vår kommun är glädjande nog den

barntätaste kommunen norr om Knivsta men det innebär också stora kostnader

för kommunen. Krokoms kommun är en rik föreningskommun och runt om i

hela kommunen är många innevånare engagerade i olika föreningar, kommunen

stöder föreningslivet med bidrag till samlingslokaler och lokalt aktivitetsstöd.

Kommunen vill också skapa förutsättningar för god hälsa och trygghet för

seniorerna vilket ger fördelar för både den enskilde och kommunen. Det

finns en välvilja från kommunens sida att till föreningar och organisationer

bistå med hjälp till detta.

 

På Örjans fråga om vad som behöver göras på Hägragården för att den ska

vara attraktiv för kommunen att hyra vid olika möten/utbildningar etc. så

svarade Jonas Törngren att det behövs bl.a bra kommunikationsmedel/

teknisk utrustning. ( Idag finns fiberanslutning i både Hägragården och i

serveringen på Grönänge.)

               

Angående frågan om alla höga kostnader för olika tillstånd för att ordna

fester eller andra sammankomster där mat och dryck ska förekomma så

kommer kommunen att se över detta.

 

Stort tack till Jonas Törngren! Som tack för att han gästade oss denna kväll

överlämnade Leo boken om Dvärsätt som Vanja Eriksson skrivet, han bad

även henne att få den signerad.

 

§ 24.      Avslutning

Fikat bestod av kaffe/the bullar och kaka denna kväll.

              

Ordförande:                                                    Sekreterare 

 

                                          

Leo Olofsson                                                   Eva Andersson

 

Justeras:

                                                                                                                                  

         

Barbro Larsén                                                 Örjan Norrman

              

              

             

Boken om Dvärsätt - en resa genom sekler i en Jämtländsk by"

"Ambitiös och bildrik sammanställning av händelser och personer i och kring Dvärsätt, skildrade i ett hundratal korta artiklar och med stort bildmaterial från äldre tider." Enligt ÖP dec 2010.

Boken kan köpas hos Handlarn i Dvärsätt eller hos mig på Lugnet.

/ Vanja

www.lugnetsnaturprodukter.com  0640-184 21, 070-349 10 35.

Vår hembygd

 

Här kommer ett filmtips- en film om "Vår hembygd Rödöns kommun 1950". Köp Ditt eget ex!   

Tändsticksfabriken i Dvärsätt

Fick ett mail från Olle Olsson, utflyttad Dvärsättsbo sen 1965.

Han hade hittat en intressant sida på internet, som han undrade om vi kanske ville lägga ut på hemsidan. Självklart ville vi det!

Följ länken genom att klicka här.