Gång- och cykelväg Dvärsätt-Krokom

Här pågår läggning av kantsten som ska skilja gång- och cykelbanan åt. Sept 2019.

2018-11-30

Information om Trafikverkets gång- och cykelprojekt mellan Krokom och Dvärsätt
Trafikverket har de senaste åren planerat och samrått med ortsbefolkningen och övriga
intressenter kring en ny gång- och cykelväg som förbinder Dvärsätt med Krokom.
Trafikverket påbörjade ett arbete med framtagande aven vägplan där den tekniska
lösningen, i stora drag, bestod aven kantstensförsedd gång- och cykelväg. Denna teknik
byggs framförallt då vi har närliggande hus längst med sträckningen och där
markintrånget skall bli så litet som möjligt. Dock har utredningar under planeringen
visat på att väg 611 har så pass många och omfattande tjälsprickor i vägen att vi löper
en väsentlig risk att förstöra den kanstensförsedda gång- och cykelbanan om inga
åtgärder utförs i vägbanan i samband med genomförandet. Tjälsprickor i vägbanan har
en förmåga att lyfta överbyggnaden på vägen och således förstöra den tänkta gång- och
cykelvägen om man inte samtidigt åtgärdar hela överbyggnaden på vägen. Utförande av
bägge dessa åtgärder ryms inte inom regionens budget varvid tilltänkt åtgärd utgår.
För att ändå åstadkomma en lösning på problemet med oskyddade trafikanter har
Trafikverket beslutat om att en gång- och cykelväg skall byggas i samband med
planerade drift- och underhållsarbeten inom befintligt vägområde på väg 611. Då väg
611 är en gammal europaväg så uppgår bredden till drygt 9 meter. Genom mindre
justeringar på väg 611 så ges möjlighet att bygga en gång- och cykelväg inom befintlig
vägrätt genom att använda ca 2,5 meter av det befintliga vägområdet. Detta utrymme
kommer förses med betangsten för att skapa en säker gång- och cykelväg på väster sida
om väg 611 mellan "Handlarn" och campingen i Krokom. I samband med jobbet
kommer hela väg 611 även få nyasfalt. Ingen ny mark kommer tas i anspråk och
samtliga anslutningar blir oförändrade.
Åtgärden planeras att utföras nu till sommaren 2019.